Exch. rate CZK
EUR: 25.59
USD: 22.81

WhatBuses EU
WherePrague
WhenNon Stop